ubezpieczenia

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), w związku z przedłożeniem oferty umowy ubezpieczenia jest Biuro Podróży Sebastian Księżyk z siedzibą 22-500 Hrubieszów, ul. Ludna 20.

Pani/Pana dane osobowe będą przetważane przez Administratora w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia. Są one także profilowane (w sposób zautomatyzowany, lub nie) w celu przedstawienia/uzupełnienia/poszerzenia oferty ubezpieczeniowej (marketing bezpośredni), na co klient wyraża zgodę. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umów ubezpieczenia, w szczególności: imię, nazwisko, adres, numery PESEL, REGON, adres e-mail, numer telefonu, dane o stanie zdrowia (ubezpieczenia życiowe). Dane są przetwarzane na podstawie zgody osób których te dane dotyczą, przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, szczególnie zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa podmiotom do tego uprawnionym. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków wynikających z przepisów prawa), ograniczenia, przetwarzania (gdyby przetwarzanie było oparte o zgodę lub umowę) przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych. W celu cofnięcia zgody lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@ksiezyk.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych.


Warta Ergo hestia PZU Ubezpieczenia GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych HDI Asekuracja Proama